Dydaktyka

Wykłady

Wykłady w obecnym semestrze

 • [224390-0723] Obliczenia i przetwarzanie danych w chmurze - cloud computing: nowy przedmiot od roku akademickiego 2016/2017
 • Analiza danych i symulacje w języku Python - przedmiot na studiach podyplomowych "Inżyniera danych - Big Data"
 • [132490-0723] Symulacje przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
 • [234060-0723] Zaawansowane modelowanie symulacyjne
 • Podejmowanie decyzji - przedmiot na menedżerskich studiach podyplomowych GIG

Inne zajęcia, które prowadziłem w przeszłości

 • [132460-0723] Indukowane Reguły decyzyjne I
 • Spreahsheet simulation (w języku angielskim)
 • Induced Decision Rules I (w języku angielskim)
 • Komputerowa symulacja systemów kolejkowych
 • Analiza decyzji w przedsiębiorstwie (studia podyplomowe)
 • Statystyczna analiza decyzyjna (ćwiczenia)
 • Ekonometria (ćwiczenia)

Konsultacje w sesji oraz zaliczenia z przedmiotu Cloud Computing:
18-06-2019; wtorek; 11:40; Aula B
(Uprzejmie proszę o wcześniejsze ustalenie tematu spotkania e-mailem)
W przypadku osób piszących pod moją opieką prace dyplomowe istnieje możliwość umówienia się na dodatkowy termin.

Informacje o możliwości pisania pracy dyplomowej pod moją opieką

Jakie prace dyplomowe mogę promować?

Po pierwsze, tematyka pracy musi być związana z moimi kompetencjami oraz zainteresowaniami naukowymi.
Oto zakres tematyczny prac dyplomowych, który jest w moim obszarze zainteresowań oraz kompetencji:

 • smart cities - wieloagentowe symulacje przestrzenne miar
 • chmury obliczeniowe - cloud computing
 • high performance computing, distributed computing oraz obliczenia naukowe
 • symulacja komputerowa oraz symulacje wieloagentowe
 • big data oraz deep learning (w tym GPU computing w chmurze)
 • eksploracja danych i generacja reguł z danych ekonomicznych
 • badania operacyjne i optymalizacja (a w szczególności optymalizacja symulacji stochastycznch)

 

Po drugie, abyśmy mogli porozmawiać o pomyśle na pracę dyplomową warto jest ten pomysł spisać na kartce (1 strona).
Oto układ w jakim warto napisać swoją koncepcję pracy dyplomowej:

 1. Proponowany tytuł pracy dyplomowej
 2. Opis problemu
  Krótko zakreślić jaki problem zostanie rozwiązany w pracy dyplomowej. (wystarczy jeden akapit).
  Z reguły opis problemu zaczyna się od trzech słów "Celem pracy jest ... " i ponadto zawiera:
  • właściciela problemu (kogo problem dotyczy, czasami jest to ogólny problem ekonomiczny/badawczy wtedy nie piszemy o właścicielu)
  • cel (co właściciel chce osiągnąć)
  • odchylenie stanu faktycznego od oczekiwanego (dlaczego poziom zaspokojenia celu nie jest wystarczający)
 3. Dlaczego problem jest ważny? (dowód przez literaturę)
  Dlaczego problem jest ważny? Dlaczego nim właśnie się zajmujemy? Czy podobny problem był poruszany w literaturze? Jakie są główne wnioski z literatury?
  Uwagi:
  • Literaturę wyszukujemy np. za pomocą http://scholar.google.pl/, we wstępnym pomyśle na pracę dyplomową wystarczy przytoczyć dwie lub trzy związane z tematem pozycje
  • Na końcu pomysłu na pracę należy podać informację bibliograficzną przytoczonej literatury (autor, rok wydania, tytuł, wydawca lub nazwa numer i strony czasopisma)
 4. Hipotezy badawcze
  Jakie są spodziewane wyniki? Czego spodziewa się Pan/-i osiągnąć w wyniku przeprowadzonej analizy?
  Proszę zwrócić uwagę na znaczenie słowa hipoteza: "zdanie przyjęte jako założenie w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska i wymagające sprawdzenia" (por. Encyklopedia PWN online) Po przedstawieniu hipotez (zwykle jest jedna, dwie lub trzy) każdą z nich należy krótko omówić.
 5. Metody badawcze, w tym wykorzystane dane
  Co trzeba zrobić aby zweryfikować hipotezę? Jakie metody ilościowe zostaną zastosowane? Skąd zostaną pozyskane dane do analizy?

Z reguły opis wstępnej koncepcji pracy zamyka się w objętości jednej do półtorej strony (Times 12, odstęp 1.5 akapitu)

W przypadku bardziej zaawansowanego etapu rozmyślań nad pracą konspekt można uzupełnić o:

 • Omówienie układu pracy
  (1 akapit): "Niniejsza praca składa się z 5 rozdziałów ...."
 • Propozycja spisu treści

Inspiracje do szukania tematu można między innymi znaleźć na stronach:


Sygnatura mojego seminarium:
 • licencjackiego: 194041-0723
 • magisterskiego: 294041-0723